Bescherming van persoonsgegevens

We danken u voor uw bezoek aan feelplus.be. Bij Ferring vinden we uw privacy belangrijk en doen we er alles aan om te verzekeren dat onze gegevensbeschermingspraktijken beantwoorden aan de toepasselijke Europese en nationale regelgeving op dit vlak.
 
Deze Privacyverklaring geeft u informatie over hoe Ferring uw persoonsgegevens kan inzamelen, bewaren en verwerken en beschrijft hoe we verzekeren dat uw persoonsgegevens conform de toepasselijke regelgeving beschermd worden.
 
Deze Privacyverklaring geldt enkel voor feelplus.be. Wanneer u een andere website bezoekt die verbonden is aan of aanbevolen wordt door Ferring, dient u de privacyverklaring op de respectieve website te raadplegen.
 
1. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan verzamelen
2. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan gebruiken
3. Cookies
4. Bewaring van persoonsgegevens
5. Uw rechten
6. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan delen of overdragen
7. Links naar andere websites
8. Informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens
9. Kinderen
10. Wijzigingen
11. Hoe u ons kunt contacteren
 

1. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan verzamelen

 
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Misschien bent u bij Ferring al een betrokkene, misschien zullen er zich tijdens uw bezoek aan deze website gelegenheden voordoen waarbij u uw persoonsgegevens vrijwillig verstrekt en op die manier een betrokkene wordt. Ferring zal tijdens uw bezoek enkel persoonsgegevens van u verzamelen als en wanneer u deze vrijwillig verstrekt.
 
De MyFeel+ Wellnesstracker-webapp verzamelt persoonsgegevens voor uw eigen gebruik, om u te helpen bij het opvolgen en bepalen van uw gezondheid en welzijn. U moet voor de inzameling en bewaring van deze informatie uitdrukkelijk uw toestemming geven (op de intekenpagina). Deze informatie omvat:
 
• Uw naam, e-mailadres, land en taal om uw unieke MyFeel+ account te identificeren
• Lichaamsbeweging en voeding – zowel de geplande als de werkelijke lichaamsbeweging/maaltijden
• Fysiologische gegevens (bloeddruk, hartslag, gewicht, omtrek van taille)
• Bloedgegevens (PSA, testosteron, totaal cholesterolgehalte, HDL- en LDL-cholesterol, triglyceriden, bloedglucose, HbA1c, calcium, vitamine D)
• Gegevens over uw welzijn (pijnscores, opvliegers, slaapkwaliteit, stemmingssymptomen, uw seksueel/hormonaal functioneren)
 
De app zal enkel persoonsgegevens van appgebruikers verzamelen wanneer deze gegevens vrijwillig worden opgegeven. Verder kunnen ook andere mensen die u hiertoe een specifieke machtiging geeft, zoals bijvoorbeeld uw professionele zorgverlener, informatie over u in de app invoeren zodat u deze kunt raadplegen. Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met iemand aan wie u geen machtiging verleent. 
 

2. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan gebruiken

 
Ferring zal uw persoonsgegevens enkel verwerken wanneer ze hiervoor een rechtsgrond heeft en wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal afhangen van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en kan onder andere de volgende zaken inhouden:
 
• Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen bij het nastreven of verwezenlijken van de volgende doeleinden:
• om een vraag te beantwoorden die u in een van de volgende categorieën hebt gesteld: media; partnerschappen; ontwikkeling van een handelsrelatie en alle andere algemene vragen;
• om vragen over de bescherming van persoonsgegevens en uw privacyrechten te verwerken en te beantwoorden;
• om gemelde gevallen van mogelijk wangedrag en/of een schending van de Ferring-filosofie te verwerken en te beoordelen;
• om aanvragen voor actuele vacatures te verwerken en/of spontane sollicitaties in ontvangst te nemen;
• om een verzoek om samenwerking te verwerken en hierop te reageren; of
• voor alle andere gerechtvaardigde zakelijke doeleinden zoals data-analyses, audits, het verbeteren van onze dienstverlening en de uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.
• Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is om toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, bijv.:
• om te voldoen aan wetten binnen of buiten het land van uw woonplaats;
• wanneer dit nodig is in het kader van een gerechtelijke procedure of als respons op een bevel van een rechtbank om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.
• Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is om vitale belangen te verdedigen en om te voldoen aan toepasselijke veiligheidsverplichtingen binnen de farmaceutische industrie, bijv.:
• om een verslag over bijwerkingen, ongewenste reacties op geneesmiddelen, ongewenste gebeurtenissen of andere veiligheidsrelevante informatie in verband met een geneesmiddel/product van Ferring te verwerken. Voor informatie over de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacyverklaring van het Agentschap voor Geneesmiddelenbewaking.
 
Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze werden verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden zonder u hierover vooraf te informeren en/of u om de vereiste toestemming te vragen.
 

3. Cookies

 
Wanneer u deze website bezoekt, zullen met behulp van Google Analytics gegevens over uw gebruik van de website worden verzameld. Deze trackingtechnologie gebruikt cookies voor het verzamelen van collectieve gegevens over het gebruik van en de activiteiten op de website, zoals het aantal bezoekers van de website en de bezoekfrequentie. Deze gegevens kunnen met een externe serviceprovider worden gedeeld om onze webdiensten te verbeteren. Via deze cookies kunnen geen persoonsgegevens ingekeken of verzameld worden. Het gebruik van dit soort technologie moet beantwoorden aan de toepasselijke gegevensbeschermings- en e-privacyregulering.
 

4. Bewaring van persoonsgegevens

 
Ferring zal de nodige acties ondernemen om te verzekeren dat uw gegevens slechts bewaard worden gedurende de periode dat dit nodig is voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Ferring zal persoonsgegevens enkel gedurende een langere termijn bewaren indien dit door de wetgeving of door relevante reglementen binnen de farmaceutische industrie opgelegd wordt of toegestaan is.
Wanneer u via de MyFeel+ app persoonsgegevens hebt verstrekt, zullen deze gebruikt worden zolang u de app gebruikt. Wanneer u uw account verwijdert, zullen ook al uw gegevens worden verwijderd. 
 

5. Uw rechten

 
Als en wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken, hebt u als betrokkene specifieke rechten. Ferring zal gevolg geven aan deze rechten conform de toepasselijke Europese en nationale gegevensbeschermingswetgeving.
 
• Recht van inzage en rectificatie: u hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u bewaren en kunt ook vragen om de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren wanneer deze onjuist zouden zijn.
• Recht op het wissen van uw gegevens en het beperken van de gegevensverwerking: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze rechten zijn niet absoluut en zullen enkel in bepaalde omstandigheden en wanneer er geen vrijstellingen gelden van toepassing zijn.
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en u kunt ook vragen om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan bijvoorbeeld niet worden toegepast wanneer dit om redenen van openbaar belang niet toegestaan of technisch onhaalbaar zou zijn.
• Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer de gegevens om redenen van openbaar belang of om wetenschappelijke of statistische doeleinden verwerkt worden, kunt u nog steeds bezwaar maken en is het aan ons om de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens aan te tonen.
• U hebt het recht om contact op te nemen of een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.
• Wanneer u met betrekking tot een recht als betrokkene een verzoek wil indienen, kunt u contact opnemen met het globale privacyteam van Ferring en een mail sturen naar Privacy@ferring.com. We zullen binnen de 30 dagen op uw verzoek reageren.
 

6. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan delen of overdragen

 
Uw persoonsgegevens kunnen naar andere vestigingen van Ferring (met inbegrip van verbonden ondernemingen, aannemers, partners of agenten) overgedragen worden wanneer er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn, zoals bijv. een geldige zakelijke reden. Deze vestigingen kunnen zich ook situeren in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke overdrachten zullen gewaarborgd worden door interne internationale overeenkomsten voor de overdracht van persoonsgegevens om te verzekeren dat uw persoonsgegevens ook in deze landen conform de toepasselijke Europese en nationale wetgeving beschermd zullen worden.
 
Ferring kan in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens ook delen met derden wanneer dit noodzakelijk is om de hoger opgegeven doeleinden te verwezenlijken of wanneer dergelijke derden Ferring bijstaan bij de verwerking van de gegevens. Ferring zal uw persoonsgegevens enkel in de volgende omstandigheden aan een derde verstrekken:
 
• U hebt hiervoor de vereiste toestemming gegeven
• Eventueel op uw verzoek in het kader van uw rechten als betrokkene
• Wanneer er een rechtsgrond is voor de verstrekking van de gegevens en u hiervan tijdig in kennis bent gesteld
• Wanneer wij onder relevante wetgeving of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn om dit te doen of
• Wanneer Ferring beslist om haar bedrijfsstructuur te verkopen, aan te kopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren.
• Ferring zal nooit uw gegevens aan derden verkopen.
 
De volgende derden kunnen eventueel toegang hebben tot de gegevens van de MyFeel+ Wellnesstracker-webapp:
 
De MyFeel+ patiënt
Om u voor de MyFeel+ Wellnesstracker te kunnen inschrijven, moet u ouder dan 18 en een man met prostaatkanker zijn die een hormonale therapie volgt. U kunt gegevens over uw welzijn, voeding, lichaamsbeweging en klinische resultaten ingeven en overzichtsverslagen inkijken over hoe deze gegevens mettertijd veranderen. Desgewenst kunt u deze gegevens via de webapp ook met een andere partij delen. Dit kan zowel om uw professionele zorgverlener als om een familielid/vriend gaan. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna de toegang tot de gegevens onmiddellijk gestopt wordt.
 
Professionele zorgverlener (PZV) 
U kunt uw PZV (bijv. arts, verpleger, uroloog, therapeut, enz.) uitnodigen om uw gegevens via de app in te kijken. De PZV kan de patiëntgegevens zowel inkijken als updaten en moet daarbij in het kader van zijn professioneel gedrag de wet op de bescherming van persoonsgegevens respecteren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna de toegang tot de gegevens onmiddellijk gestopt wordt.
 
Een vriend of familielid 
Desgewenst kunt u uw gegevens via de app ook delen met een vriend, familielid of uw echtgenote door aan die persoon de expliciete toestemming te gegevens om deze gegevens in te kijken. Deze personen kunnen de gegevens op dezelfde wijze als de patiënt zowel inkijken als updaten zolang ze hiervoor de toestemming hebben. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna de toegang tot de gegevens onmiddellijk gestopt wordt.
 

7. Links naar andere websites

 
Deze website zou links naar verwante of externe websites kunnen bevatten. Ferring is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, gegevensverwerkingsactiviteiten of databeschermingspraktijken van andere websites. Wanneer u een andere website bezoekt, kunt u best de privacyverklaring en -instellingen van deze site raadplegen.
 

8. Informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens

 
Ferring neemt een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik en verstrekking en tegen onopzettelijke vernietiging of het verlies van uw persoonsgegevens. Zo zal Ferring waar gepast persoonsgegevens bijvoorbeeld versleutelen, anonimiseren of pseudonimiseren en worden de persoonsgegevens veilig opgeslagen in een speciaal daarvoor ontworpen systeem. Onze interne reglementen en procedures zijn zo ontworpen dat prioriteit wordt gegeven aan de bescherming van persoonsgegevens.
Terwijl onze gegevensbeveiligingsmaatregelen permanent geëvalueerd en aangepast worden, kan de veiligheid van gegevens die vanuit een computer of ander toestel via het internet verzonden worden, niet altijd gegarandeerd worden. Daarom raden we u aan om de nodige stappen te ondernemen om u zelf online en tegen ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoorden te beschermen, uw mobiele toestellen te beveiligen en gepaste firewall-, antivirus- en anti-spywareprogramma’s op uw computer te installeren. Mocht u een veiligheidsrisico vermoeden, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen via privacy@ferring.com
 

9. Kinderen

 
Ferring engageert zich voor de bescherming van de privacy van kinderen. Wanneer persoonsgegevens betrekking hebben op een betrokkene jonger dan 18 (of een lagere leeftijd afhankelijk van de relevante nationale wetgeving), is hiervoor de toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. Ferring zal in deze gevallen alles doen wat mogelijk en redelijk is om na te gaan of de vereiste toestemming verkregen werd. Om u voor de MyFeel+ Wellnesstracker te kunnen inschrijven, moet u ouder dan 18 en een man met prostaatkanker zijn die een hormonale therapie volgt.
 

10. Wijzigingen

 
Wijzigingen aan deze Privacyverklaring zullen hier gecommuniceerd worden. We raden u aan om onze Privacyverklaring periodiek te raadplegen om kennis te kunnen nemen van eventuele wijzigingen en om u zelf op de hoogte te houden van ons blijvend engagement voor het respecteren van het recht op privacy en het verzekeren van een maximale bescherming van persoonsgegevens.
 

11. Contactinformatie

 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, kunt u ons altijd een mail sturen naar info@feelplus.com.   
 
Wanneer u contact wil opnemen in verband met uw privacyrechten als betrokkene, kunt u ons contacteren op privacy@ferring.com of per brief:
 
Ferring International Center S.A.
Chemin de la Vergognausaz 50, 
1162, St-Prex
Zwitserland
 
Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 19 juni 2018.
 
 

Feedback Form